PRAVIDLA & PODMÍNKY

DÔLEŽITÉ: POUŽÍVANÍM TEJTO STRÁNKY PRIJÍMATE NASLEDUJÚCE PODMIENKY. POKIAĽ S NIMI NESÚHLASÍTE, MUSÍTE STRÁNKU OPUSTIŤ.
Vlastnické právo:
Copyright © Widex A/S 2015. Autorské právo, ochranné známky, údajebáza práv a ďalších práv duševného vlastníctva v materiáloch uvedených na týchto internetových stránkach (“Materiály webových stránok”, ktoré zahŕňajú text, grafiku, software a audiovizuálny obsah) sú vo vlastníctve alebo v licencii spoločnosti Widex A/S (“my” a “nás”). Tieto práva sú chránené dánskymi zákonmi.

Kopírovanie a používanie iných webových materiálov prístupných prostredníctvom našich webových stránok platnými pre používanie webových stránok tretej strany, ktoré si prehliadate.

Obchodné podmienky:

Materiály z našich webových stránok sú k dispozícii pre všeobecné informačné účely a následné predanie produktu alebo služby sa riadi podmienkami príslušného distribútora.

PREHLÁSENIE:

Materiály z našich webových stránok sú k dispozícii bezplatne na princípe "tak ako sú"..

Informácie na webových stránkach, týkajúce sa straty sluchu, sú informáciami všeobecnými a nemôžu nahradiť konzultáciu s odborníkom na sluch. Preto Vám pri strate sluchu odporúčame, aby ste takého odborníka navštívili.

Nenesieme zodpovednosť za škody vyplývajúce z použitia týchto webových stránok, ak sú a) priame alebo nepriame, zvláštne, náhodné alebo následné straty alebo škody, alebo b)akákoľvek strata zisku, príjmu, dát alebo dobrého mena, alebo c) akákoľvek strata z prerušenia podnikania alebo zlyhania počítača. Odmietame akúkoľvek zodpovednosť za chyby alebo pozabudnutie v informačných materiáloch a funkcií zahrnutých do webových stránok.
Rozhodné právo & spory:
Súdy v Dánsku majú výlučnú právomoc rozhodnúť akýkoľvek spor alebo nárok akejkoľvek povahy vyplývajúcej z/alebo vzťahujúcej sa k týmto webovým stránkam bez ohľadu na konflikt s právnymi predpismi, budú riadiť taký spor alebo námietky. Viacmenej si vyhradzujeme právo na súdne riadenie v akomkoľvek štáte, kde sme presvedčení, že tu došlo k/alebo tu vzniklo porušenie práv nášho duševného vlastníctva.

Ochrana osobných údajov

Súhlas s využívaním údajov odoslaním osobných údajov ručne alebo v elektronickej podobe na Widex a/alebo užívaním našich webových stránok dávate súhlas, že Všetky osobné údaje, ktoré odošlete, môžu byť nami spracované spôsobom popísaným nižšie.

Zhromažďovanie a použitie osobných údajov

Môžete si vybrať zaslanie materiálov od nás. Ak požadujete taký materiál, potom Vás budeme žiadať o kontaktné informácie, ako je Vaše meno, poštová adresa alebo e-mailova adresa. Informácie, ktoré nám manuálne alebo elektronicky zašlete, sú uložené v našich údajebázach. Informácie budú použiéy výhradne na účely, na ktoré boli zhromaždené.

Zverejňovanie osobných údajov

Za žiadnych okolností nebudeme zdieľať alebo predávať Vaše osobné údaje alebo ich distribuovať nesúvisiacim tretím stranám, vrátane poštových alebo podobných agentúr.

Viacmenej, môžeme podávať osobné údaje tretím stranám manipuláciou predaja, podpory a propagácie, korešpondencie alebo súťaže v náš prospech. Kde je to potrebné, ešte pred zverejnením osobných údajov tretej strane, budeme požadovať, aby tretia strana písomne prijala primerené opatrenia k ochrane týchto údajov.

Anonymné údaje zhromažďované prostredníctvom týchto webových stránok

Okrem informácií získaných, ako je popísané vyššie, používame technológiu pre zber anonymných informácií o používaní našich webových stránok. Napríklad používame technológie k sledovaniu, ktoré stránky si na našich webových stránkach naši návštevníci prehliadajú. Využívame aj technológiu na určenie, ktoré webové prehliadače návštevníci používajú. Táto technológia neidentifikuje Vás osobne - jednoducho nám umožňuje vytvárať štatistiky o našich návštevníkoch a o ich využívaní našich webových stránok. Tieto anonymné údaje používame s cieľom zlepšiť obsah a funkčnosť našich webových stránok, aby sme lepšie rozumeli našim zákazníkom a návštevníkom a pre zlepšenie služieb, ktoré ponúkame.

Odkazy na iné stránky

Tieto stránky môžu obsahovať hypertextové odkazy, ktoré nie sú nami prevádzkované. Tieto odkazy sú len pre Vašu informáciu a pre prehľad a neznamenajú schválenie činností týchto webových stránok tretích strán alebo akékoľvek spojenie s ich prevádzkovateľmi. Nepodporujeme vonkajších prevádzkovateľov, ich webové stránky, výrobky alebo služby, ktoré ponúkajú. Nekontrolujeme tieto stránky a nie sme zodpovední za ich údaje a praktiky v ochrane súkromia.
Ochrana údajov:
Prístup k poskytovaným informáciím je omezen na zamEstnance, ktorí mají legitimní obchodní potriebu týchto informácií.

Snažíme sa udržet spoľahlivosť a aktuálnost osobných údajov v našich údajebázích a chránit bezpečnost našich údajebází.

Uchováváme vaše osobní údaje len tak dlho, ako je rozumnE nezbytné pre účely, pre ktoré byly shromáždEny alebo pre dosažení súlade s platnými právními či etickými pravidly alebo našimi povinnostmi pri uchovávání uložených dokumentov.

Prístup k datovm a opravy

Pokiaľ chcete vedieť, akoé osobní údaje v současné dobe o vás uchováváme, prosím, kontaktujte nás emailem alebo pište na adresu Widex A/S, Nymoellevej 6, 3540 Lynge, Denmark, att.: Webmaster.

môžete nás také požádat o opravu, zmEnu alebo zrušení všetkých osobných údajov, ktoré o vás máme.
Kontaktujte Widex:
Ak máte nejaké pripomienky k ochrane osobných údajov, prevádzkovanie tejto stránky a pod., neváhajte nás kontaktovať.

Kontaktujte nás

Máte otázku alebo komentár? Neváhajte sa na nás obrátiť Widex. Kontaktujte nás

Zvoľte krajinu