ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

WIDEX 
V spoločnosti Widex (Widex A/S a všetkých jej dcérskych spoločnostiach v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru), uznávame a rešpektujeme súkromie každého, kto nám zveruje osobné údaje.

Vaše osobné údaje budeme spracovávať len v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajoch a príslušnými zákonmi, ktorých sú predmetom, najmä s všeobecným nariadením o ochrane údajov (EÚ) 2016/679 („GDPR“) a národnými zákonmi o ochrane údajov (dohromady „právne predpisy o ochrane údajov“).

OBLASŤ POKRYTIA PRE TIETO ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú len na zber a spracovanie osobných údajov na našich webových stránkach. Ak komunikujete s jednou z našich spoločností alebo jedným z našich obchodov iným spôsobom – napríklad ako používateľ niektorého z našich produktov alebo účastník jednorazového prieskumu – pozrite si informácie, ktoré vám boli sprístupnené v čase zberu alebo inými príslušnými spôsobmi. 

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE ZHROMAŽĎUJEME A AKO ICH ZBIERAME
Vždy môžete navštíviť a používať naše webové stránky bez toho, aby ste nám aktívne poskytovali akékoľvek osobné údaje, ale máme niekoľko voliteľných služieb, ktoré vyžadujú registráciu. Typ osobných údajov, ktorý zhromažďujeme bude závisieť na vašej interakcie s nami a špecifických službách, ktoré používate alebo od nás žiadate, aby sme vám ich poskytli. Vo všeobecnosti to budú vaše kontaktné údaje vrátane mena, e-mailovej adresy a poštovej adresy. Môžeme tiež zhromažďovať citlivé osobné údaje o vašom zdraví, ak nám ich aktívne poskytnete. Ešte zbierame osobné údaje o vás počas vašej cesty po našich webových stránkach použitím súborov cookie a podobných techník. Prečítajte si samostatné zásady o súboroch cookie, kde nájdete ďalšie podrobnosti.

NAŠE ÚČELY A PRÁVNE ZÁKLADY PRE SPRACOVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
Keď používate jeden z našich kontaktných formulárov, aby ste nám poskytli osobné údaje, dávate nám súhlas na používanie vašich osobných údajov za účelom kontaktovania vás, dodania vami požadovanej služby alebo odpovede na vašu otázku (GDPR, článok 6(1)(a) a článok 9(2)(a)).

Keď zadáte požiadavku na výsledky online testu sluchu, ktorý sme vám poslali na vašu emailovú adresu, spoliehame sa na váš súhlas, aby sme vám poslali tieto informácie na emailovú adresu, ktorú ste poskytli (GDPR, článok 6(1)(a) a článok 9(2)(a)). Vymažeme vaše výsledky testu, akonáhle vám ich pošleme na e-mailovú adresu, ktorú ste zadali. Spoločnosť Widex nikdy nezverejňuje výsledky online testu sluchu nikomu inému ako vám. Vždy máte možnosť vykonať test sluchu na našich webových stránkach bez poskytnutia akýchkoľvek identifikačných informácií.

Môžete vždy odvolať svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov. Za týmto účelom nás kontaktujte prostredníctvom údajov nižšie, bez ovplyvnenia zákonnosti spracovania, ktoré sme dovtedy realizovali. 

Ak nás požiadate, aby sme vás kontaktovali alebo aby sme vás skontaktovali s ušným lekárom, považujeme to za to, že ste nás požiadali, aby sme vykonali kroky, ktoré by mohli viesť k uzatvoreniu zmluvy s ušným lekárom (GDPR, článok 6(1)(b)). V takýchto prípadoch môžeme používať vaše osobné údaje na sprostredkovanie vzťahu medzi vami a ušným lekárom a odhaliť vaše kontaktné údaje ušnému lekárovi podľa vášho výberu alebo toho, ktorý sa nachádza v blízkosti adresy, ktorú ste uviedli.

Keď aktívne vyjadríte záujem o produkty alebo služby spoločnosti Widex (napríklad, ak požiadate o kontaktovanie ušným lekárom alebo sa prihlásite na odber noviniek), môžme použiť a uchovávať niektoré z vašich osobných údajov na priame marketingové účely a na hodnotenie účinnosti našich snáh o získanie vašej osoby ako klienta, čo pokladáme za náš legitímny záujem ako komerčný podnik (GDPR, článok 6(1)(f)). 

Zhromažďujeme a ukladáme technické údaje týkajúce sa vášho používania našich webových stránok s cieľom udržovať, chrániť a zlepšovať naše webové stránky, čo považujeme za náš legitímny záujem (GDPR, článok 6(1)(f)).  

S KÝM ZDIEĽAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE 
Vaše osobné údaje zdieľame s ostatnými len v potrebnom rozsahu a v súlade s príslušnými zákonmi a nariadeniami. Vymieňame vaše osobné údaje s relevantnými spoločnosťami v rámci spoločnosti Widex, keď je to pre nás potrebné, aby sme splnili účely opísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov.  

Vaše osobné údaje môžme odhaliť externým poskytovateľom služieb konajúcim podľa prísnych pokynov od nás na technickú podporu, hodnotenie užitočnosti našich webových stránok alebo iné typy administratívnych alebo technických služieb, ktoré sa vykonávajú počas našich obchodných aktivít. Takýto externí poskytovatelia služieb nebudú spracovávať ani odhaľovať vaše osobné údaje na ich vlastné účely a spoločnosť Widex zaisťuje, aby poskytovali dostatok záruk s ohľadom na bezpečnosť a súkromnosť osobných údajov, ku ktorým môžu dostať prístup.  

Vaše kontaktné údaje môžme odhaliť externému ušnému lekárovi v blízkosti miesta, ktoré ste uviedli, keď ste špecificky žiadali o kontaktovanie ušným lekárom.
Niektoré informácie ohľadom vášho zariadenia alebo používania webovej stránky môžme zdieľať s externými poskytovateľmi služieb na analytické účely prostredníctvom súborov cookie alebo podobných techník. Takéto informácie zdieľame iba vtedy, ak akceptujete používanie súborov cookie. Môžete kedykoľvek odstúpiť a ďalšie informácie nájdete v našich zásadách o 
súboroch cooki.
PRENOS VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV MIMO EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR 
Osobné údaje, ktoré od vás zozbierame, môžme preniesť príjemcom so sídlom mimo Európskeho hospodárskeho priestoru. Zaručujeme, že prenos osobných údajov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru bude v súlade s platnými právnymi požiadavkami a použijú sa štandardné zmluvné doložky prijaté Európskou komisiou alebo iné zmluvné dohody schválené zodpovednými orgánmi. 

AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE 
Vaše osobné údaje budeme uchovávať len tak dlho, ako je to potrebné na splnenie účelov, na ktoré boli zozbierané, vrátane účelov splnenia akýchkoľvek právnych, účtovných alebo ohlasovacích požiadaviek. 

Zdravotné údaje, ktoré o vás zozbierame pri online teste sluchu v prípade, že ste požiadali o zaslanie výsledkov emailom, sú odstránené okamžite po odoslaní emailu na adresu, ktorú ste uviedli. Spoločnosť Widex nikdy nezverejňuje výsledky online testu sluchu nikomu inému ako vám. 
Keď aktívne vyjadríte záujem o výrobky alebo služby spoločnosti Widex (napríklad keď zadáte požiadavku na kontaktovanie ušným lekárom alebo sa prihlásite k odberu noviniek), môžeme si ponechať vaše kontaktné údaje na účely priameho marketingu. Môžete nás kedykoľvek požiadať o to, aby sme vám prestali posielať takéto komunikácie alebo aby sme vás odhlásili z našich distribučných zoznamov. V takýchto prípadoch vám prestaneme posielať marketingovú komunikáciu a okamžite odstránime vaše kontaktné údaje, pokiaľ ich nebudeme potrebovať na plnenie našej spoločnej zmluvy o dodávke jednej z našich služieb. 

Všetky ostatné osobné údaje získané na našich webových stránkach uchovávame maximálne tri mesiace, aby nám bolo umožnené sledovanie nadväznosti na vaše žiadosti a monitorovanie fungovania našich webových stránok. 

VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTEJ OSOBY
Za určitých okolností máte právo na:

a) Žiadosť o prístup k vašim osobným údajom. To vám umožňuje získať podrobné informácie o spracovávaní vašich osobných údajov a kópiu osobných údajov, ktoré o vás máme.

b) Požiadať o korekciu osobných údajov, ktoré o vás máme, keď sú tieto informácie neúplné alebo nepresné.

c) Požiadať o vymazanie vašich osobných údajov tam, kde nie je žiadny dobrý dôvod na to, aby sme ich spracovávali. Tiež máte právo požiadať, aby sme vymazali alebo odstránili svoje osobné údaje, keď máte námietky proti nášmu spracovávaniu (pozri nižšie).

d) Namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, keď sa spoliehame na náš legitímny záujem (alebo tretej strany) a vy sa domnievate, že vo vašej konkrétnej situácii, naše používanie vašich údajov nie je odôvodnené. V takýchto prípadoch, zastavíme sa spracovávanie vašich osobných údajov, pokiaľ nemáme nevyvrátiteľné legitímne podklady pre pokračovanie. Môžete kedykoľvek namietať proti používaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu.

e) Požiadať o obmedzenie spracovávania vašich osobných údajov. Toto vám umožňuje požiadať nás o pozastavenie spracovávania vašich osobných údajov, kým určíme, či existujú dôvody pre opravou alebo vymazanie vašich údajov, alebo keď chcete, aby sme uchovávali vaše údaje, ktoré by mali byť vymazané. 

f) Požiadať o prevod vašich osobných údajov inej zmluvnej strane, pokiaľ ide o automatizované spracovanie údajov, máte právo získať kópiu údajov, ktoré ste poskytli v strojovo čitateľnej podobe (tiež známe ako prenosnosť údajov). 

Ak chcete využiť jedno alebo viac práv uvedených vyššie, prosím, kontaktujte nás emailom na sar@widex.com alebo nás kontaktujte listom adresovaným: Widex AS, Nymøllevej 6, DK - 3450 Lynge Att. GDPM
 
AKO VÁM OZNÁMIME AKÉKOĽVEK ZMENY V TÝCHTO ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
Z času na čas môžeme aktualizovať tieto zásady ochrany osobných údajov. Ak sa to stane, zverejníme aktualizovanú verziu na tejto stránke. 

AKO KONTAKTOVAŤ SPOLOČNOSŤ WIDEX S OTÁZKAMI
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte manažéra ochrany osobných údajov spoločnosti Widex na GDPR@widex.com  
Máte tiež právo podať sťažnosť u vedúceho dozorného orgánu spoločnosti Widex,  Datatilsynet v Dánsku,  alebo vášmu miestnemu dozornému orgánu špecializovanému na ochranu osobných údajov.
 
WIDEX A/S
Nymoellevej 6
DK-3540 Lynge
Dánsko

Kontaktujte nás

Máte otázku alebo komentár? Neváhajte sa na nás obrátiť Widex. Kontaktujte nás

Vyberte krajinu/región